Met flexibele opvang bedoelen we de opvang die je, op basis van een 'overeenkomst flexibele opvang' op wisselende dagdelen in de maand bij een locatie afneemt.

Via het Ouderportaal kun je de gewenste dag(del)en bij de locatie kenbaar maken.

Voorwaarden

  • Ouders sluiten een overeenkomst voor flexibele opvang af.
  • De overeenkomst is gebonden aan een minimum van gemiddeld één dagdeel per week. De facturering hiervan vindt maandelijks plaats.
  • Flexibele opvang bieden we per dagdeel aan.
  • Bij teveel aanvragen gecombineerd met een hoge bezetting bij een locatie kunnen we een wachtlijst voor flexibele overeenkomsten hanteren.
  • De clustermanager bepaalt of de flexibele capaciteit in een aparte groepsruimte plaatsvindt of dat we deze over meerdere groepen verspreiden.
  • Ouders/verzorgers geven uiterlijk drie weken voor de startdatum, en vervolgens drie weken voor het begin van elke maand, hun rooster met de gewenste dag(del)en via het Ouderportaal door, waarna het kind wordt ingepland.
  • Ouders/verzorgers hebben, bij tijdig doorgeven, recht op de opvang die past binnen de overeenkomst.
  • Bij te laat doorgeven van de gewenste dag(del)en vervalt het automatisch recht. Beoordeling vindt dan plaats volgens de regeling van incidentele opvang en ruilen van dagen. Het geplande aantal kinderen in de groep en de locatie is dan medebepalend of de opvang op de gewenste dagen kan plaatsvinden. 
  • Als een ouder meer dagdelen nodig heeft dan in de overeenkomst staat, hebben zij geen automatisch recht. Beoordeling is dan volgens de regeling van incidentele opvang.
  • Als ouders minder dagdelen afnemen dan waar zij volgens de overeenkomst recht op hebben, is het niet toegestaan dagdelen op te sparen en later af te nemen.