Ruilservice-uren

Met ingang van 1 januari 2019 starten we met een nieuwe ruilservice voor de momenten dat jouw kind niet komt op zijn of haar vaste opvangdag.  Als je jouw kind minimaal 24 uur van tevoren afmeldt in het Ouderportaal dan ontvang je deze uren voortaan als ruilservice-uren. Je kunt dan op een later moment beslissen wanneer je deze ruilservice-uren wilt inzetten, onder voorbehoud dat de groepsplanning dit toelaat.
De ruilservice-uren blijven maar liefst 365 dagen geldig waardoor je meer mogelijkheden hebt om gebruik te maken van de ruilservice-uren. Er zijn wel een aantal spelregels aan de ruilservice verbonden. Zie hieronder.

De spelregels van onze ruilservice

 • Ruilen is een service die wij graag aanbieden maar aan de ruilservice kunnen geen rechten worden ontleend. 
 • Op de vaste dag van je kind rekenen wij op hem/haar en zetten wij volgens wet- en regelgeving voldoende medewerkers in.
 • Lever je een vaste dag in, dan betekent dit dat we nog steeds hetzelfde aantal medewerkers moeten inzetten.
 • Een extra opvangaanvraag met ruilservice-uren kan daarom alleen worden toegekend als er ruimte is binnen de bestaande kind- en medewerkersplanning, de zogeheten BKR (beroepskracht/kind-ratio). 
 • Voor het gebruik van ruilservice-uren zetten wij geen extra medewerkers in.

Verder geldt het volgende

 • Ruilservice-uren worden alleen toegekend indien het kind tenminste 24 uur vóór de vaste opvangdag is afgemeld in het Ouderportaal;
 • De opbouw van ruilservice-uren geschiedt per afgemeld dagdeel;
 • Ruilservice-uren van een afwezige schoolvakantiedag kun je inzetten voor een reguliere schooldag en omgekeerd. Voor de buitenschoolse opvang betekent dit dat je de ruilservice-uren van meerdere reguliere schooldagen kunt inzetten voor één lange schoolvakantiedag. Ook kun je de ruilservice-uren van één schoolvakantiedag inzetten voor één reguliere schooldag. De eventueel resterende ruilservice-uren vervallen hierbij;
 • De ruilservice-uren worden in mindering gebracht op het totaal zodra een ruilaanvraag is toegekend. Deze dag kan vervolgens niet opnieuw worden geruild;
 • Ruilservice-uren zijn kind-gebonden en kunnen niet worden overgedragen naar andere kinderen;
 • Ruilservice-uren zijn gebonden aan de opvangvorm: kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolse opvang;
 • Ruilservice-uren zijn niet locatiegebonden: als een kind gedurende het jaar van locatie wisselt, blijft het opgebouwde aantal ruilservice-uren in stand; 
 • Opvangaanvragen met ruilservice-uren kunnen alleen door ouder(s)/verzorger(s) worden ingediend in het Ouderportaal: medewerkers kunnen de ruilaanvraag met ruilservice-uren niet voor ouders indienen;
 • Ongebruikte ruilservice-uren komen na 365 dagen automatisch te vervallen: de ruilservice-uren worden in geen enkel geval uitgekeerd in geld of verrekend met een factuur; 
 • Ruilservice-uren komen na beëindiging van de overeenkomst te vervallen.
 • Ruilservice-uren worden na aanpassing van een contract naar rato aangepast. Ga je bijvoorbeeld van 2 dagen opvang terug naar 1 dag in de week, dan zal op de ingangsdatum ook het aantal ruilservice-uren zijn gehalveerd.

Naast deze ruilservice blijft het gewoon mogelijk om in overleg met de pedagogisch medewerker van de groep eenmalig een dag te ruilen voor een andere dag. Dit gaat buiten de ruilservice-uren om.

Ruilen van dagen

Als je een keer een dag(deel) wilt ruilen, alleen bij kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, dan doen we ons best om dit in te passen. Dit is alleen mogelijk als de personeelsinzet en de bezetting van de groep het toelaten. De gewenste ruildag geef je door via het Ouderportaal.

Richtlijnen

 • De clustermanager is akkoord met de gewenste ruil;
 • Je dient het verzoek maximaal drie maanden van tevoren via het Ouderportaal in;
 • Er is plaats in de basis- of stamgroep; als er geen plaats is in de eigen basis- of stamgroep maar wel in een andere of samengestelde groep dan krijg je dit als keuze voorgelegd;
 • We hoeven geen extra pedagogisch medewerker in te zetten;
 • Maximaal 15 dagen (inclusief feestdagen) ruilen per kalenderjaar;
 • Het ruilverzoek kunnen we uiterlijk twee weken van tevoren toezeggen;
 • Ruilen is een service en geen recht.

Aan ruilen zijn géén kosten verbonden.

Ruilen bij ziekte

Als je kind door ziekte niet aanwezig is, kun je een ruildag aanvragen via het Ouderportaal. Je dient het verzoek vooraf in. Wanneer je je kind op maandag ziek meldt en voorziet dat het kind ook de volgende dag of dagen niet naar de locatie zal gaan, kun je voor één van die volgende dagen een ruilaanvraag indienen.

Terugruilen en afmelden

Als een ruildag door de clustermanager is goedgekeurd kun je niet zonder meer terugruilen naar de dag waarop je kind volgens de overeenkomst recht zou hebben. Terugruilen kan alleen na toestemming van de clustermanager en als er plaats is. Dit geldt ook voor dagen waarop je jouw kind hebt afgemeld. 

Afwijzing

We zijn ons er van bewust dat we deze service, bij de locaties waar de basis- of stamgroepen het maximum toegestane aantal kinderen komen, niet altijd tot tevredenheid kunnen invullen. We moeten dan 'nee' verkopen. We willen altijd kwaliteit leveren en werken vanzelfsprekend volgens de wettelijke eisen. We vragen daarom begrip als de pedagogisch medewerker of clustermanager niet aan je verzoek tot ruilen kan voldoen. Natuurlijk kun je voor een andere dag een nieuw verzoek indienen.