De laatste zaterdag voor de verkiezingen. Weet jij al op welke partij je stemt of zweef je nog? Dé onderwerpen van dit moment zijn natuurlijk immigratie, identiteit, zorg en veiligheid. Wat zeggen de partijen nu eigenlijk over kinderopvang in hun verkiezingsprogramma’s?

Bij een aantal partijen kun je zoeken wat je wilt maar kom je het onderwerp kinderopvang niet tegen. In het verkiezingsprogramma van 50 Plus wordt er met geen woord over gerept, dat is wellicht ook te verwachten. De PVV had een verkiezingsprogramma van één A4-tje dus dat is ook snel duidelijk: geen aandacht voor kinderopvang. Bij de Christenunie niet meer dan één zinnetje dat eigenlijk niet zozeer ging over de kinderopvang maar over de beperking van de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind. Ook VNL heeft het in het verkiezingsprogramma niet over kinderopvang.

Hieronder een overzicht van alle overige grotere partijen, op alfabetische volgorde, wat er in hun verkiezingsprogramma te vinden was over kinderopvang.

CDA

Het huidige stelsel – met kinderopvang voor kinderen van werkende ouders en peuterspeelzalen met voorschoolse educatie voor kinderen met een (taal)achterstand – haalt deze groepen al op jonge leeftijd uit elkaar. Daarom willen wij peuterspeelzalen en kinderopvang samenvoegen tot één voorschool, zodat deze kinderen weer met elkaar spelen én leren. Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. Meer dan nu kan in de voorschool al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Door de verantwoordelijkheid voor de voorschool bij gemeenten te leggen is er veel ruimte voor lokaal maatwerk. Zo kan ook voor een goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden gezorgd.

D66

Over opvang en onderwijs
Kinderopvang is niet alleen een belangrijke voorziening die kinderen kansen biedt. Kinderopvang is ook cruciaal voor ouders die willen werken. D66 wil een ruim en hoogwaardig aanbod van kinderopvangvoorzieningen. De brede buurtschool gaat aan kinderen vanaf twee jaar vroeg- en voorschoolse educatie bieden. Zo zorgen we voor een goede start voor elk kind, beginnend met vier dagdelen vroeg- en voorschoolse educatie, met een eigen bijdrage voor ouders die dat kunnen betalen en die nu over het algemeen vergelijkbare bedragen uitgeven aan kinderopvang. Voor de kinderopvang willen we dat de overheid stuurt op onze wensen – veiligheid, toegang tot taal, pedagogische kwaliteit – en minder op hoe dat tot stand komt. Daarbij willen we minder, maar vooral simpelere regels en meer ruimte voor initiatief van ouders. We vereenvoudigen de huidige versnipperde financiering van de opvang.

Over belasting
Door de hoge kosten van de kinderopvang loont het soms niet om allebei te blijven werken. D66 heeft zich ingezet voor een verhoging van de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting die werkende ouders met kinderen tot twaalf jaar ontvangen. Deze lijn wil D66 de komende periode doorzetten, zodat werken altijd loont. D66 wil dat vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen. En gelijk loon voor gelijk werk. Dit vraagt om een arbeidsmarkt en sociaal zekerheidstelsel dat gelijkwaardigheid en arbeidsparticipatie van vrouwen bevordert. Daarom heeft D66 gezorgd voor meer kinderopvangtoeslag en een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting en willen we regelingen rond ouderschapsverlof beter en gelijkwaardiger maken.

DENK

DENK wil dat ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen beter met elkaar kunnen verenigen. DENK is daarom: vóór het verhogen van de kinderopvangtoeslag, zodat kinderopvang beter betaalbaar wordt.

Groen Links

Het huidige financieringssysteem voor de kinderopvang vergroot de kansenongelijkheid. Dat moet beter. GroenLinks wil een ontwikkelrecht voor elk kind. Kinderopvang wordt weer een publieke voorziening en gratis toegankelijk voor alle jonge kinderen. Dat is goed voor hun brede ontwikkeling en voorkomt achterstanden. De basisschool en de buitenschoolse opvang worden bij voorkeur georganiseerd in een brede school. Op deze brede scholen krijgen kinderen niet alleen les, maar is ook ruimte voor spelen, sport, natuur en cultuur. We stimuleren de samenwerking van de kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse educatie en de brede school op één plek in kindcentra. Ouders hoeven kinderen niet steeds van de ene naar de andere plek te brengen. Keuzevrijheid voor ouders in het schooltype blijft gewaarborgd.

Elk kind moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Alle kinderen tussen zes maanden en vier jaar krijgen recht op drie dagen kinderopvang per week. De kwaliteit van de kinderopvang gaat omhoog door meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van kinderen en aan de pedagogische vaardigheden van medewerkers.

Kinderopvangcentra hebben geen winstoogmerk.

Het onderwijs, de kinderopvang, peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse educatie en jeugdzorg worden gestimuleerd om hechter samen te werken. In het bijzonder worden zij wettelijk en financieel gestimuleerd brede voorzieningen te ontwikkelen, zoals kindcentra. Kinderen kunnen gedurende de hele dag formele en informele programma’s volgen met ruimte voor sport, spel, cultuur en natuur.

Kinderopvang wordt een basisvoorziening: ieder kind tussen zes maanden en vier jaar heeft recht op drie dagen gratis opvang per week. Voor alleenstaande ouders geldt dit recht op kinderopvang vanaf het moment dat het kind drie maanden oud is.

Partij voor de Dieren

Onderzocht wordt of kinderopvang standaard onderdeel kan worden van het door de overheid aangeboden basisonderwijs, naar Scandinavisch model.

Kinderopvang tot 4 jaar wordt onderdeel van het door de staat aangeboden basisonderwijs.

PvdA

Wij willen dat ieder kind een goede start krijgt in het leven en dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar de kinderopvang kunnen brengen. De overeengekomen kwaliteitsagenda met de kinderopvangsector wordt voortgezet, evenals de harmonisatie met peuterspeelzalen. Alle kinderen tussen 2 en 4 jaar krijgen daarnaast een aanbod van minimaal 16 uur in de week conform het SER-advies kinderopvang. Op termijn willen we toe naar één voorziening voor onderwijs en opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar waarbij het niet uitmaakt of ouders werken en waarbij er een goede aansluiting is op het basisonderwijs en de naschoolse opvang.

Wij willen de naschoolse opvang op de school zelf fors uitbreiden. De leerlingen kunnen er terecht voor en na school tussen 7:30 tot 18:30 uur. Er is volop ruimte voor sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en brede maatschappelijke ontwikkeling. Scholen kunnen zelfstandig het naschoolse aanbod aanbieden of hun gebouw ter beschikking stellen aan organisaties die dit verzorgen.

SGP

Financiële ondersteuning van kinderopvang moet er zijn voor situaties van overmacht of sociale noodzaak, dus zeker niet voor de vele tweeverdieners en veelvermogenden.

Voor tweeverdieners moet de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting worden beperkt. Daar staat een hogere kinderbijslag en draagkrachtkorting tegenover.

De meest unieke relatie hebben kinderen met hun eigen ouders. Papa’s en mama’s zijn onvervangbaar. Gek genoeg kiest de overheid er juist voor om ouders te stimuleren hun kinderen uit te besteden. Dat zie je het best aan de gigantische sommen geld die in de kinderopvang gepompt worden. Dit alles om vrouwen en mannen zoveel mogelijk fulltime te laten werken. Het is een veeg teken wanneer de overheid geld verdienen door ouders ten koste wil laten gaan van het zelf opvoeden van kinderen! Als het dan zo is dat (jonge) kinderen buiten de deur opgevangen worden, is wel het minste wat verwacht mag worden dat de opvang van de kinderen goed is en aansluit bij thuis. Bovendien is het raadzaam om te zorgen voor een goede afstemming en overdracht tussen bijvoorbeeld de peuterspeelzaal en de school. Ook moeten voorschoolse voorzieningen beter aansluiten op de scholen. Of ouders gebruik willen maken van voorschoolse voorzieningen, is uiteraard een vrije keuze.

SP

We willen een recht op gratis kinderopvang van vier dagdelen, voor kinderen van twee tot vier jaar. Zo krijgt elk kind de mogelijkheid om in de opvang spelenderwijs te leren en zichzelf in een groep te ontwikkelen. De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang willen we verbeteren.

VVD

Over opvang en onderwijs
Om elk kind een kans te bieden op een mooie toekomst, moeten achterstanden snel opgespoord worden. Voor- en vroegschoolse educatie willen wij daarom zo inrichten dat taalachterstanden bij jonge kinderen spelenderwijs worden weggewerkt. Want ontwikkelingsachterstanden die ontstaan doordat kinderen bijvoorbeeld (structureel) in armoede of een onveilige thuissituatie opgroeien, mogen geen belemmering zijn om hun talenten te ontwikkelen. Wij willen dat er experimenteermogelijkheden komen voor (vergaande) samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en de basisschool. Verder kunnen gemeenten binnen de bestuurlijke afspraken tussen het rijk en de VNG een aanbod doen voor een voorschoolse voorziening aan ouders met peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag. De keuzevrijheid van ouders houden wij overeind. Daarnaast willen wij dat de leerplicht wordt verlaagd naar de leeftijd van vier jaar. Nu al gaan veel kinderen vanaf vier jaar naar de basisschool. Leeftijdsgenoten die dat nu niet doen, kunnen achter gaan lopen. Dat willen we op deze manier voorkomen.

Over belasting
Ook de kindregelingen moeten in een nieuw belastingstelsel worden vereenvoudigd waarbij meer ondersteuning voor werkende ouders voorop moet staan. Zij hebben namelijk een druk leven en de kinderopvang is duur. Soms gaat het hele inkomen van een van de partners daaraan op. Daarom verhogen wij de inkomensondersteuning voor werkende ouders. Wij vinden dat je voor je eigen kinderen kunt zorgen als je niet werkt en in dat geval dus ook geen toeslag nodig hebt voor kinderopvang. Het kindgebonden budget kan ook worden afgebouwd. De opbrengsten van deze vereenvoudigingen moeten worden gebruikt om de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders te verhogen en de inkomstenbelasting voor ouders te verlagen.

Bron: Trudy van Heerwaarden - DoenKids