Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op negen uitgangspunten. Hieronder hebben we ze op een rijtje gezet met daarbij een korte omschrijving. De basis van ons dagelijks werken met kinderen.

Kijken en luisteren naar kinderen staan centraal
We vinden het belangrijk dat een kind zich bij ons prettig voelt en kan ontwikkelen. Daarom willen we zijn behoeften kennen en hierop inspelen. Het kijken en luisteren naar de individuele kinderen en de groep is de basis van ons pedagogisch handelen, de inrichting van de ruimte, het activiteitenaanbod, het ritme van de dag en de verzorging van de kinderen. 

We bieden emotionele veiligheid, betrokkenheid en warmte
We creëren een open, warme sfeer waarin kinderen zich prettig en op hun gemak voelen. We laten merken dat we het fijn vinden dat het kind er is. We zijn geïnteresseerd in wat een kind bezighoudt en stimuleren zijn of haar inbreng. We geven positieve aandacht, waardering en stimulans. Waar nodig bieden we hulp, bescherming en steun.

We bieden ritme en structuur
De bekende gezichten van pedagogisch medewerkers en van kinderen in de groep zijn een belangrijk houvast, net zoals de eigen groepsruimte. Houvast komt ook terug in het ritme en programma van de ochtend, middag of dag, de regels en afspraken, rituelen en in de inrichting. De groep is de uitvalsbasis bij het ontdekken van de rest van het kinderdagverblijf. Zo leert het kind ook andere pedagogisch medewerkers en andere kinderen van het kinderdagverblijf kennen.

We bevorderen positieve contacten tussen kinderen
Samen doen en samen spelen is leuk en ondersteunt de ontwikkeling. Kinderen leren van en met elkaar. We stimuleren onderling positief contact en samenspel. We richten de aandacht van kinderen op elkaar, schaffen materialen aan die samenspel bevorderen, we richten de ruimte zo in dat kinderen ongestoord met elkaar kunnen spelen en doen activiteiten in kleine groepjes. Waar nodig begeleiden we contacten tussen kinderen.

We stimuleren kinderen respect te hebben voor anderen en hun omgeving
We vinden het belangrijk dat een kind zich waarden, normen en gebruikelijke omgangsvormen eigen maakt, zodat het onderdeel is van de gemeenschap waarin het leeft.

We bieden brede uitdaging en plezier
We dagen kinderen uit om allerlei verschillende ervaringen op te doen om zich zo breed mogelijk te kunnen ontwikkelen. We hebben de ruimte(s) ingericht met gezellige en uitdagende speelhoeken waar kinderen met een groepje of in hun eentje kunnen spelen, ontdekken en hun vaardigheden kunnen oefenen. Kinderen kunnen ook buiten de ‘eigen’ groepsruimte terecht: in de speel- of sporthal, in andere groepsruimtes, buiten. We doen een breed aanbod van allerlei activiteiten, gericht op groepjes kinderen of juist met z’n allen.

We hebben respect voor autonomie van kinderen
Kinderen maken bij ons eigen keuzes en mogen ‘zelf doen’. We stimuleren ze actief om dingen zelf te proberen en respecteren de eigen ideeën en oplossingen van de kinderen. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van kinderen.
We vinden kinderparticipatie belangrijk. Door kinderen actief te betrekken bij de inrichting, aankleding, materialen en activiteiten, kunnen we beter inspelen op hun behoeftes. Zo wordt de groep echt hún eigen plek. 

We bewaken de fysieke veiligheid van de kinderen
We doen zoveel mogelijk om ernstige ongelukken te voorkomen. Veel regels en werkinstructies zijn hierop gericht. Maar we willen en kunnen kinderen niet overal tegen beschermen. Ontwikkelen betekent ook ruimte, de wereld mogen ontdekken, leren met vallen en opstaan. Kleine ongelukjes, zoals schrammen of builen, horen hierbij. We leren kinderen stap voor stap omgaan met situaties die zij spannend vinden. Zo leren ze ook hun eigen grenzen kennen en verleggen.
We voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit, waarbij we kritisch kijken naar de veiligheid en hygiëne van de locatie. Het plan van aanpak wat hier uit voortkomt bespreken we met de oudercommissie en hierover informeren we alle ouders.

We werken samen met ouders en anderen uit de leefomgeving van de kinderen
Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Als een kind bij ons komt, nemen wij de zorg voor het kind tijdelijk over. Daarom stemmen we zoveel mogelijk met ouders af. Dit gebeurt tijdens het plaatsingsgesprek, breng- en haalcontacten en tijdens de jaarlijkse oudergesprekken.
De basisschool hoort ook tot de directe leefomgeving van kinderen. We werken samen met de school in de buurt, bijvoorbeeld door een overdrachtsgesprek. Kinderen van de bso-leeftijd hebben naast thuis, school en bso ook te maken met de wijk, voetbalclub, gitaarles etc. Waar mogelijk sluiten we aan bij buurtgerichte activiteiten.