Organisatie

KION (Stichting Kinderopvang Nijmegen) is een organisatie die kinderopvang biedt in Nijmegen en omliggende gemeenten. We zijn een stichting en hebben geen winstoogmerk. Ons statutaire doel is: het bevorderen van de ontwikkeling van en het voorzien in aanvullende opvoeding en verzorging van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Dat doen we met circa 1.200 collega’s bij ruim 180 locaties. Hieronder lichten we onze bestuursstructuur toe.

Meer cijfers en feiten staan in ons jaarverslag

Bestuur, toezicht en directie

De Raad van Bestuur van KION is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de prestaties van KION en het organiseren van de noodzakelijke middelen hiertoe, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur bestaat uit

 • Esther Lamers, Voorzitter Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht ziet toe op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur, fungeert als sparringpartner voor de Raad van Bestuur en vervult de werkgeversrol.

Raad van Toezicht bestaat uit

 • Henk Beerten, voorzitter
 • Miriam Harika, lid
 • Saida Nhass, lid
 • Monique Smeijers, lid
 • Ina Vogelzangs, lid
 • Martijn Witvoet, lid

De Raad van Bestuur vormt samen met de directie, bestaande uit directeur Finance, Control & Risk, directeur Beleid & Support en de regiodirectie, het managementteam. Zij stellen (strategisch) beleid vast en in dit team wordt de verbinding gelegd tussen beleid en operatie.

Regio's

KION heeft drie regio’s, organisatorische eenheden, waarin het volgende wordt gerealiseerd:

 • Marketing en marktontwikkeling;
 • Strategische personeelsplanning;
 • Nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van dienstverlening / integrale kindcentra (IKC);
 • Versterken relatiebeheer en vorming integrale kindcentra (IKC);
 • Synergie op het gebied van Human Resource, Pedagogiek & Kwaliteit en het Servicebureau.

De regio's worden aangestuurd door drie regiodirecteuren met de volgende verantwoordelijkheden:

 • Integraal verantwoordelijk voor medewerkers en processen binnen de eigen regio (financiën, personeel, kwaliteit, pedagogisch-inhoudelijk, processen);
 • Verantwoordelijk voor de PDCA-cyclus in de regio;
 • Leiding geven aan zes tot acht clustermanagers;
 • Als lid van de directie gericht op de gehele organisatie, ontwikkeling strategisch beleid en afstemming met collega-directeuren;
 • Realisatie strategische ambities op regioniveau.

Bij de regio’s ligt de dagelijkse operatie in handen van de clustermanagers

 • Noord
 • Midden
 • West

Regioindeling 2022

 

Missie en visie

Bij KION dragen we elke dag bij aan het geluk van kinderen en jonge gezinnen. Dat is onze missie
'We willen het beste voor kinderen en bieden hen een veilige en uitdagende omgeving zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en gelukkig zijn.'

Onze visie is dat onze medewerkers hierin een cruciale rol vervullen:
'Door te investeren in kennis en kunde van onze medewerkers zorgen we ervoor dat we dé expert zijn en blijven op het gebied van het jonge kind en spelenderwijs leren.'
 Lees meer

Het beste voor kinderen

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.

kindwijzer