KION, gevestigd aan Wijchenseweg 102, 6538 SX Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.kion.nl

Wijchenseweg 102

6538 SX  Nijmegen

+31 24 360 20 58

De functionaris Gegevensbescherming van KION is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

KION hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten en medewerkers te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KION houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en volgt de volgende bepalingen:

 • alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt verwerkt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit statement.
 • KION heeft maatregelen genomen opdat verzamelde persoonsgegevens, gelet op het doeleinde waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 • KION heeft passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van deze persoonsgegevens gewaarborgd wordt.
 • binnen KION is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van de functie nodig is.

Doel gegevensverwerking

KION verzamelt alleen gegevens van ouders en kinderen in het kader van de uitoefening van haar taken. Gegevens van klanten worden geregistreerd met als doel:

 • het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens ten behoeve van de uitvoering en de facturering van de overeenkomst;
 • het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, begeleiding, verzorging en ontwikkeling van het kind;
 • het onderhouden van contacten met de ouders/verzorgers van de kinderen.
 • KION verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, denk hierbij aan het aanvragen van subsidie en of toeslagen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KION legt de onderstaande gegevens van klanten vast op basis van opgave door ouders. Deze gegevens worden vastgelegd ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst tussen klant en KION voor het opvangen van kinderen van betreffende klanten bij een van onze locaties:

 • Ouders
  Voor- en achternaam
  Geslacht
  Geboortedatum
  Gezinssamenstelling
  Adresgegevens
  Telefoonnummer privé
  Telefoonnummer werk
  E-mail ouders
  BSN ouders
  Bankrekeningnummer
 • Kind
  Voor- en achternaam
  Geslacht
  BSN kind
  Adresgegevens
  Geboortedatum
  Soort opvang
  School
  Dagdelen waarop de opvang plaatsvindt of gewenst is.
  Telefoonnummer

Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen van de Belastingdienst en aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in acht genomen.

Daarnaast worden er ook gegevens in een papieren kinddossier opgenomen. Hierbij kun je denken aan Plaatsingsgesprekformulieren 0-4 jaar, Plaatsingsgesprekformulieren 4-13 jaar, Eerste evaluatiegesprek, Kijk!-formulieren en overdrachtsformulieren basisschool.
Deze gegevens zijn van belang voor de opvang, begeleiding, verzorging en ontwikkeling van het kind. Daarnaast vragen wij je om een toestemmingsformulier te tekenen voor bijvoorbeeld uitstapjes, gebruik van foto- en of filmmateriaal etc. De formulieren worden bij de locaties bewaard in een afgesloten kast.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KION bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Zorggegevens worden na één jaar, na beëindiging van de overeenkomst, uit het dossier verwijderd of aan de ouder overgedragen.
Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarvoor tussen jou en KION overeenstemming bestaat.
De bewaartermijnen die wij hanteren zijn op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het delen van persoonsgegevens met derden

KION wisselt ook persoonsgegevens uit met derden ten behoeve van de uitoefening van haar taken en/of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan Belastingdienst, GGD, Bureau Jeugdzorg, gemeentes, scholen, et cetera.

Met bedrijven die in opdracht van KION persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KION blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden wanneer:

 • een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld in het kader van kinderopvangtoeslag);
 • het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld wettelijk is toegestaan en de klant redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden;

In alle andere gevallen worden gegevens alleen aan derden verstrekt als je hiervoor ondubbelzinnig toestemming geeft.

Rechten van betrokkenen

KION vindt het belangrijk je te wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Onderstaand zijn de rechten uit de AVG beschreven.

Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)

Je moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. De AVG geeft aan welke informatie in ieder geval verstrekt moet worden, bijvoorbeeld informatie over de periode, je rechten, de bron van gegevens en de juridische grondslag voor de verwerking. Verandert het doel van de verwerking, dan moet ook daarover informatie worden verstrekt.

Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Je hebt het recht om te weten of je betreffende persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke. De AVG bevat een opsomming van de informatie waarvoor het recht van inzage geldt. KION moet je een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Je hebt recht op rectificatie van de betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. De rectificatie moet zonder onredelijke vertraging plaatsvinden. KION is verplicht iedere ontvanger van verstrekte persoonsgegevens in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)

KION is verplicht je persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere indien:

 • je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • je de toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door KION duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet KION je hiervan op de hoogte brengen.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabilliteit (artikel 20 AVG)

Dit recht houdt in dat je jouw gegevens van KION moet kunnen verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en op de computer leesbare vorm en je het recht hebt deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder dat je daarbij wordt gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Je hebt recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door jouw zelf verstrekte gegevens.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Je kan vanwege redenen die verband houden met jouw specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, als voldaan is aan de in de verordening genoemde eisen. Als je bezwaar maakt, zal KION de verwerking staken, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / Profiling (artikel 22 AVG)

Bij dit recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de automatische weigering van een online aanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

KION neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van KION) tussen zit.

In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:

 1.  het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
 2. het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
 3. het berust op de uitdrukkelijke toestemming van jou.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op dit e-mailadres is ook het algemene privacy beleid van KION op te vragen. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een ondertekende kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. KION wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KION neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. KION heeft een beleid op het gebied van informatie beveiliging. Hierin is onder andere vastgelegd hoe de toegang tot informatie verkregen wordt en is vastgelegd welke medewerkers van KION toegang hebben tot welke informatie. Als onderdeel van dit beleid vindt er jaarlijks zowel een interne als externe controle plaats. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op je in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van zesentwintig maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Analytische cookies (Zie onder voor meer informatie)
 • Tracking cookies (Zie onder voor meer informatie)
 • Functionele cookies (zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.)

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens je eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van zesentwintig maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen.