Er komen bij ons veel verschillende kinderen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. We volgen voortdurend hoe kinderen zich ontwikkelen en houden hun 'welbevinden' in de gaten met het kind-volg-systeem. Daarmee bedoelen we of ze zich bij ons in de groep ontspannen en prettig voelen, hoe ze tot spelen komen en contact opbouwen met andere kinderen. We praten regelmatig met ouders over hoe het met hun kind gaat. Dit komt niet alleen ter sprake tijdens de breng- en haalmomenten maar ook via een jaarlijks oudergesprek. Voorafgaand aan een oudergesprek observeren we een kind. Tijdens de groepsoverleggen, bespreken we regelmatig hoe het met de kinderen gaat. Op onze locaties zijn we ingewerkt op het kind-volg-systeem 'Kijk' of 'Kijk op kinderen'. Daarnaast krijgen we op maat instructie of training in observeren.

Soms zien we gedrag waar we ons zorgen over maken. Bijvoorbeeld als een kind zich heel erg terugtrekt, heel weinig praat of als een kind een terugval in de ontwikkeling laat zien die niet overgaat. Wanneer we ons zorgen maken, bespreken we dit zo snel mogelijk met de ouders. Het is belangrijk om te kijken of ouders onze zorgen herkennen. Samen denken we na over een eventuele reden voor het gedrag en mogelijke stappen. Hierbij handelen we op basis van ons signaleringsprotocol. We spreken ouders hierover niet zomaar in de gang aan maar maken een aparte afspraak.

In het signaleringsprotocol, wat jaarlijks aan de orde komt in het teamoverleg, staan de stappen van het eerste signaleren tot waar nodig doorverwijzen naar een zorginstelling. Deze stappen doorlopen we in overleg met de ouders. Verder zijn er hulpmiddelen zoals een observatielijst. Voor ondersteuning kunnen wij en de ouders in de gemeente Nijmegen, voor de nul tot vierjarigen, een beroep doen op de zorgcoördinatoren. Meer informatie hierover lees je in de folder voor ouders met informatie over 'Kijk op kleintjes' en de zorgcoördinatoren. Daarnaast kunnen we voor ondersteuning altijd terecht bij de clustermanager en/of pedagogisch geschoolde stafmedewerkers van het Servicebureau.

De meeste locaties van KION doen mee aan het project passende kinderopvang. Passende kinderopvang (PKO) is het streven om voor elk kind in de voorschoolse leeftijd een passende vorm van opvang te organiseren, bij voorkeur in de eigen omgeving. PKO heeft een preventief karakter, door vroege interventie kan voorkomen worden dat problematiek oploopt. Dat is maatwerk: bij elke nieuwe vraag past een nieuwe oplossing. Daarom wordt aan iedereen gevraagd om zijn/haar expertise ten volle te benutten, gebruik te maken van elkaars kennis en in netwerksamenwerking af te stemmen wie welke rol neemt.

Elk kinderdagverblijf is gekoppeld aan een ambulant begeleider passende kinderopvang met ruime ervaring en expertise binnen een (jeugd)zorgorganisatie. In de regio Nijmegen komen zij vanuit Driestroom, Entréa, Unik of onderwijsgroep PuntSpeciaal en vormen gezamenlijk een kenniskring PKO.

De ambulant begeleider passende kinderopvang kan preventief en zonder zorgbeschikking worden ingezet wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling (gedrag, medisch en/of cognitief), die vragen om tweedelijns expertise, advies en benadering. De inzet vindt plaats binnen de kinderopvang, in contact met ouders en in samenwerking met kernteam, GGD en andere betrokken hulp- en dienstverleners rondom het gezin. Als de zorgvraag of de mogelijkheden op de locaties het vereisen wordt doorverwezen naar een andere instantie.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

> Meer informatie

Deze melding sluiten