Pedagogisch beleid

De basis van ons pedagogisch beleid zijn onze pedagogische uitgangspunten. Deze uitgangspunten hebben we gelinkt aan de pedagogische doelen, die de verschillende aspecten van verantwoorde opvang beschrijven. Op elke locatiepagina staat hoe het team concreet invulling geeft aan de uitgangspunten (en daarmee aan de invulling van de doelen).

Pedagogische doelen - Wat mag je van ons verwachten

Fysieke en emotionele veiligheid

Dit vinden we de belangrijkste basis voor groei en ontwikkeling van je kind. We zorgen voor een veilige omgeving waarin je kind zich prettig en ontspannen voelt door het vertrouwde contact met onze pedagogisch medewerkers. Warme aandacht, gezien worden en bepaalde vaste (groeps-)rituelen vormen de basis. Als je kind zich prettig voelt, gaat ontdekken en spelen in de meeste gevallen vanzelf. Met de volgende pedagogische uitgangspunten werken we hier aan:

 • We bieden emotionele veiligheid, betrokkenheid en warmte
 • Kijken en luisteren naar kinderen staat centraal
 • We hebben respect voor autonomie van kinderen
 • We bieden ritme en structuur
 • We bewaken de fysieke veiligheid van je kind

Speelruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Plezier is belangrijk en vies worden mag! Je kind mag bij ons volop uitproberen, ontdekken en zelf doen. We hebben hierbij aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. We zorgen voor een verscheidenheid aan materialen, speelgoed en activiteiten. Zo kan je kind ervaren wat het leuk vindt, wat het al kan of nog lastig vindt. De weg naar zelfstandigheid loopt vooral via 'zelluf doen'. Van zélf in een bed in slaap vallen als baby en jezélf aankleden als peuter, tot je eigen chill-plek inrichten als schoolkind bij de buitenschoolse opvang. Met de volgende pedagogische uitgangspunten werken we hier aan:

 • Kijken en luisteren naar kinderen staat centraal
 • We hebben respect voor autonomie van kinderen
 • We bieden brede uitdaging en plezier
 • We bewaken de fysieke veiligheid van je kind

Een natuurlijke omgeving voor sociale ontwikkeling

In het contact met andere kinderen en volwassenen merkt een kind spelenderwijs hoe er op gedrag gereageerd wordt. En dat is oké. Van peuterpubertijd naar middelbare school leert een kind steeds beter hoe dat contact met anderen ‘werkt’ en hoe je je eigen gedrag kan reguleren. Dit gebeurt door te spelen, plezier te maken, na te doen én te botsen met andere kinderen. Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen dit proces. ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Met de volgende pedagogische uitgangspunten werken we hier aan:

 • Kijken en luisteren naar kinderen staat centraal
 • We hebben respect voor autonomie van kinderen
 • We bieden brede uitdaging en plezier
 • We bevorderen positieve contacten tussen kinderen
 • We stimuleren kinderen respect te hebben voor anderen en hun omgeving
 • We werken samen met ouders en anderen uit de leefomgeving van de kinderen

Overdracht van waarden en normen

We stimuleren kinderen om op een open manier kennis te maken met verschillende waarden en normen in onze samenleving. Zo leren we hen onder andere op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, elkaar waar nodig te helpen en met zorg om te gaan met de omgeving en de natuur. Ook hier ondersteunen de pedagogisch medewerkers het proces door ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Met de volgende pedagogische uitgangspunten werken we hier aan:

 • We bieden emotionele veiligheid, betrokkenheid en warmte
 • We hebben respect voor autonomie van kinderen
 • We bevorderen positieve contacten tussen kinderen
 • We stimuleren kinderen respect te hebben voor anderen en hun omgeving
 • We werken samen met ouders en anderen uit de leefomgeving van de kinderen

Wij volgen en stimuleren de ontwikkeling van het kind en streven naar een doorlopende ontwikkellijn van dagopvang naar basisschool en buitenschoolse opvang. Kinderen hebben een mentor die de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en aanspreekpunt is voor ouder en kind.

Voor de plaatsing van een nieuw kind is er een welkomstgesprek met de mentor, het kind en de ouder(s) waarin onder andere afspraken over het wennen worden gemaakt. We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich thuis gaan voelen in de groep. Als bij ruilen, extra dagdelen of overplaatsing een kind op een andere groep wordt opgevangen, besteden we hier ook extra aandacht aan. Praktische informatie over extra dagdelen en ruilen.

De kinderen worden op de locatie begeleid door professionele medewerkers. Soms zijn er vrijwilligers of stagiaires aanwezig, deze zijn altijd boventallig. 

Het aantal pedagogisch medewerkers wat aanwezig moet zijn, is afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de kinderen. Wij zorgen ervoor dat dit inzichtelijk is door registratie van de kinderen in het Ouderportaal, en de personeelsroosters in ons planningssysteem. Hieronder de meest gangbare diensten.

De diensten als er twee pedagogisch medewerkers op de groep staan.

diensten2pm.jpeg

De diensten als er drie pedagogisch medewerkers op de groep staan.

diensten3pm.jpeg

 

Incidenteel kan het voorkomen dat er een vierde pedagogisch medewerker ingezet dienst te worden dan is deze dienst van 9:00-18:00 met pauze van 14.30 tot 15.00 uur.

Bij de bso zijn de diensttijden in de schoolweken voor één pedagogische medewerker van aanvang tot einde bso, de andere pedagogisch medewerker werkt tot een half uur voor einde bso als de groep dit toelaat.

Mocht het voor de veiligheid of welzijn van de kinderen nodig zijn, dan kan er worden afgeweken van deze roosters.

We zorgen dat we per dag nooit méér dan drie uur afwijken van de beroepskracht/kind ratio (BKR). De tijden dat er wordt afgeweken van de BKR worden zo gepland dat er rekening gehouden wordt met de behoeftes van de kinderen. Door een gericht spelaanbod zorgen we, dat ook bij minder personeel kinderen voldoende aandacht krijgen en de emotionele veiligheid van kinderen gewaarborgd blijft. Op welke tijden er op een locatie wordt afgeweken staat in de praktische informatie op de locatiepagina.

Hier is ook de informatie over de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen en de momenten dat kinderen de groep(sruimte) verlaten te vinden.

Er is een beleid veiligheid en gezondheid.

Het beste voor kinderen

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.

kindwijzer