Bij KION hechten we aan pedagogische kwaliteit. Vanuit de pedagogische doelen en onze pedagogische uitgangspunten stimuleren we de pedagogische kwaliteit bij onze locaties op verschillende manieren. Medewerkers van de afdeling Pedagogiek zorgen voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van het pedagogisch beleid en het coachen van de pedagogisch medewerkers. De zes pedagogisch coaches zijn gekoppeld aan vaste clusters waar ze de medewerkers coachen en mede zorgen voor implementatie van het pedagogisch beleid. Zij hebben als voornaamste taak het begeleiden van de pedagogisch medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden. Op deze wijze dragen zij bij aan verdere kwaliteitsverhoging bij de locaties. Het doel en de inzet van de coaching wordt samen met de clustermanagers, aan de hand van de jaarplannen voor de locatie en het cluster, bepaald en vastgelegd in een coachingsplan. Hierbij zorgen we ervoor dat alle pedagogische medewerkers minimaal één keer per jaar worden gecoacht.

De beleidsuren worden vooral ingezet voor de ontwikkeling van KION- en werksoort breed pedagogisch beleid en voor de ontwikkeling van hulpmiddelen voor de uitvoering of borging ervan. De implementatie gebeurt op team of individueel niveau.

De wettelijk verplichte uren voor coachen en pedagogisch beleid voor geheel KION zijn als volgt berekend:

  • Voor pedagogisch beleid is er jaarlijks in 2021 7550 uur (per locatie 50 uur) beschikbaar. Deze beleidsuren worden ingezet door de pedagogische coaches (minimaal 8 uur per locatie per jaar) en de rest (42 uur per locatie per jaar) door de medewerkers van de afdeling Pedagogiek.
  • Voor pedagogische coaching is er jaarlijks in 2021 5720 uur (per fte 10 uur) beschikbaar en deze worden ingezet door zes pedagogische coaches. De coaches zijn gekoppeld aan clusters en hebben uren afhankelijk van het aantal fte en locaties in een cluster. De uren worden volgens het coachingsplan, wat de clustermanager samen met de coach opstelt, ingezet zodat elke pedagogisch medewerker coaching krijgt.

Naast de verplichte inzet van deze uren gaat KION nog een stap verder. Er zijn getrainde aandachtsfunctionarissen pedagogiek, die jaarlijks de pedagogische kwaliteit van iedere groep observeren door een pedagogische meting te verrichten. Op basis van het resultaat van deze meting werken teams gezamenlijk aan pedagogische verbeteringen. Bij de VVE locaties zijn er educatief ondersteuners die deze pedagogische meting doen en een coachende rol hebben in het uitvoeren van de VVE werkwijze. De aandachtsfunctionarissen en educatief ondersteuners bieden samen met de pedagogische coaches inhoudelijke ondersteuning aan de clustermanager en teams. Op deze manier werken wij voortdurend aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit.